• Home
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die ITCraft aanbiedt aan haar klanten. Voor optionele of specifieke diensten aangeboden door ITCraft kunnen specifieke voorwaarden gelden, die afwijken van de algemene voorwaarden.

Door de diensten van ITCraft te aanvaarden, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat deze algemene voorwaarden, alsook de factuurvoorwaarden van toepassing zijn op zijn relatie met ITCraft en ziet hij af van zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden, zelfs indien daarin bepaald wordt dat alleen zij van toepassing zijn.

De verschillende diensten van ITCraft staan beschreven op de site www.itcraft.be, in de handleiding voor de installatie, die in voorafgaandelijke overeenkomst met de klant al dan niet ter beschikking wordt gesteld door ITCraft, of in de offerte voorafgaand aan de uitvoering van de diensten.

Correspondentie gericht aan ITCraft moet steeds gestuurd worden naar de maatschappelijke zetel: Dr O De Gruyterstraat 7, 9820 Merelbeke.

Artikel II. Prijzen

 1. Wijziging van de tarieven

ITCraft behoudt zich het recht voor haar tarieven op elk moment te wijzigen. Indien de tarieven worden verlaagd, gaat deze verlaging in op het moment van de wijziging. Indien de tarieven worden verhoogd, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht op elke manier die door ITCraft geschikt geacht wordt. De klant die deze nieuwe tarieven niet aanvaardt, kan zijn contract opzeggen overeenkomstig artikel XIII.2 van deze voorwaarden.

 1. Betalingswijzen en facturering

Alle facturen dienen vooraf te worden betaald aan ITCraft.

 1. Betalingswijze

De klant verbindt zich ertoe de diensten van ITCraft te betalen via kredietkaart, domiciliëring of overschrijving. Aan het begin van de periode die het contract bestrijkt, betaalt de klant een bedrag dat gelijk is aan het tarief voor de duur van het gekozen contract. De daaropvolgende voorafbetalingen gelden voor periodes die ten minste gelijk zijn aan de beginperiode.

Elke factuur is contant betaalbaar op rekeningnummer IBAN BE73 7370 6298 3860 en dit uitdrukkelijk binnen de 15 dagen na factuurdatum.

In geval van laattijdige betaling zal de schuldenaar naast moratoire intresten een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd het recht van ITCraft BVBA om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van ITCraft BVBA om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling

Door de diensten van ITCraft te aanvaarden, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat deze algemene voorwaarden, alsook de factuurvoorwaarden, van toepassing zijn op de relatie met ITCraft en ziet hij af van zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden, zelfs indien daarin bepaald wordt dat alleen zij van toepassing zijn.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een intrest van 1% per maand. Klachten worden slechts aanvaard indien zij per aangetekend schrijven worden bekendgemaakt binnen de 8 dagen na factuurdatum
De herroeping van een betaling via domiciliëring of kredietkaart kan in geen enkel geval beschouwd worden als een opzegging van het contract.

 1. Facturering

De facturen van ITCraft worden per e-mail, of op aanvraag per post, verzonden aan klanten die diensten van ITCraft gebruiken.

 1. Indexering

ITCraft behoudt zich het recht om prijzen jaarlijks op de jaarlijkse verjaardag van een licentie automatisch en van rechtswege, zonder notificatie, aan te passen aan de gezondheidsindex (basis 2004) en/of in functie van de stijging van parameters die de reële kosten vertegenwoordigen conform de wet betreffende de economische herstelmaatregelen. Ter indexatie wordt de volgende formule toegepast: geïndexeerd bedrag = basisbedrag x nieuwe index / aanvangsindex, waarbij het basisbedrag de op het ogenblik van de aanvang van de overeenkomst toepasselijke prijs is, de aanvangsindex de index is van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst, en de nieuwe index de index is van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de overeenkomst.

6. Budgetvoorstel

Dit budgetvoorstel is het resultaat van de interpretatie van ITCraft, gebaseerd op een omschrijving volledig of deels gegeven door de klant. Bij mogelijke twijfel omtrent omschreven functionaliteiten dient de klant, vóór goedkeuring van offerte, dit voor te leggen aan ITCraft.

Functionaliteiten, die niet uitdrukkelijk omschreven worden in dit document, maken geen deel uit van dit budgetvoorstel en mogen niet als logisch beschouwd worden. Functionaliteiten, die na ondertekening onderwerp van discussie zijn, met als oorzaak een verschil in interpretatie tussen klant en ITCraft, zullen resulteren in een extra budgetvoorstel naargelang het extra aantal uren werk, óf in een budgetherziening naargelang het aantal uren dat uitgespaard wordt, rekening houdend met het reeds uitgevoerde werk en de benodigde verschillen in functionaliteit.

Licenties dienen minstens een maand voor de jaarlijkse hernieuwing schriftelijk opgezegd te worden.

Artikel III. Voorwaarden voor toegang tot de diensten
Door een wachtwoord en een toegangscode (“login”) te verschaffen, geeft ITCraft de klant toestemming zich aan te sluiten op haar internettoegangsdiensten. De klant verklaart kennis te hebben over de werking van de diensten en van het internet en de geldende regels voor gebruik op het internet te aanvaarden.
Het recht op aansluiting geldt uitsluitend voor de persoon van de klant. Als de klant een rechtspersoon is, hebben uitsluitend zijn werknemers en aangestelden het recht om zich aan te sluiten. In alle gevallen verbindt de klant zich ertoe deze algemene voorwaarden te doen respecteren door elke gebruiker die gebruik maakt van zijn recht op toegang.
Het contract kan niet worden overgedragen of afgestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ITCraft.
Bij niet-betaling van de facturen door een minderjarige klant zijn diens ouders of voogd verantwoordelijk.
De maximum bewaringscapaciteit door de servers van de e-mail berichten van de klant bedraagt 50 MB. Indien deze maximum capaciteit overschreden wordt, zullen nieuwe e-mails van en naar de klant niet op de servers worden aanvaard. Een e-mail mag niet groter zijn dan 16 MB. Indien de 16 MB wordt overschreden, zal de e-mail niet verzonden worden. Niet geopende e-mails zullen op de servers bewaard worden gedurende maximum 90 dagen.

Artikel IV. Gedragscode voor de klanten
In het kader van de internettoegangsdiensten waarop hij zich heeft geabonneerd, kan de klant de databanken raadplegen die beschikbaar zijn op het internet en waarvoor hij het recht op toegang heeft gekregen, communiceren via e-mail, discussieforums en ‘chats’, de diensten gebruiken die algemeen beschikbaar zijn op het internet. Het is verboden de diensten van ITCraft te gebruiken voor andere dan de toegestane doeleinden, met name:
De klant verbindt zich ertoe steeds de geldende wetgeving te respecteren als hij gegevens verzendt via de diensten van ITCraft. Het is verboden gegevens te verzenden, die onder andere maar niet uitsluitend, onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en/of de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privé-leven van de gebruikers of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie.

De klant verbindt zich ertoe de intellectuele rechten, waaronder de auteursrechten, van derden en van ITCraft te respecteren. De klant zal het systeem van ITCraft of enig ander systeem niet trachten te kraken (“hacken”). De klant verbindt zich ertoe de gedragscode van de ISPA te respecteren, met name de clausules die betrekking hebben op het correcte gebruik van het internet.
Het is verboden de diensten van ITCraft te gebruiken voor:
Computerfraude of pogingen daartoe;
Schending van de vertrouwelijkheid, aantasting van de integriteit en de beschikbaarheid van informaticasystemen en de gegevens die zijn opgeslagen, verwerkt of verzonden door deze systemen, of pogingen daartoe;
Het actief of passief in gevaar brengen van het gebruik of de capaciteit van de diensten voor andere gebruikers, met name door grote hoeveelheden ongerechtvaardigd verkeer te genereren (” flooding “, ” spamming “) of pogingen daartoe te ondernemen.
Door een contract te nemen met betrekking tot de diensten van ITCraft verbindt de klant zich ertoe zich te houden aan de nettiquette en aan de regels van goed gedrag (‘acceptable use policies’) die gelden op de netwerken waartoe hij toegang krijgt via ITCraft.
ITCraft vraagt haar klanten alle ongeoorloofde informatie die toegankelijk is vanaf haar netwerk te melden, zodat ITCraft de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Klanten die informatie ontdekken die volgens hen ongeoorloofd is, kunnen dat ook rechtstreeks via e-mail melden aan ITCraft op het volgende adres abuse@itcraft.be of aan het centrale contactpunt van de gerechtelijke politie op het volgende adres contact@gpj.be.
ITCraft kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het gedrag, wettig of onwettig, van klanten of derden, die al dan niet met behulp van haar diensten handelen.

Artikel V. Privacyverklaring (AVG/GDPR)
ITCraft is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit artikel.

De veiligheidsconsulent van ITCraft is te bereiken via gdpr@itcraft.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden, bv. door een profiel op een toepassing aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over activiteiten op websites
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bewaartermijn persoonsgegevens

ITCraft bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Indien software, (web)applicaties of mobiele apps van klanten qua gebruik beperkt zijn in tijd, dan worden persoonsgegevens na overdracht aan de klant geheel en definitief verwijderd of geanonimiseerd op alle media waarop deze voordien opgeslagen waren.

Delen van persoonsgegevens met derden

ITCraft verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en sessievariabelen

ITCraft gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Recht tot inzage, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ITCraft en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gdpr@itcraft.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zich na afspraak op ons kantoor aan te melden met uw identiteitsbewijs. Uw verzoek wordt binnen 30 dagen ingewilligd. ITCraft wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, de Privacy Commissie.

Beveiliging van gegevens

ITCraft neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gdpr@itcraft.be.

Artikel VI. Verantwoordelijkheid van de klant

 1. Alleen de klant is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website en/of (mobiele) toepassing, voor de informatie die hij ingeeft in de discussieforums en voor de manier waarop hij gebruik maakt van de diensten van ITCraft in het algemeen. De klant vrijwaart ITCraft van alle vorderingen, aanspraken of opeisingen van derden die een schending van hun rechten aanvoeren omwille van de website van de klant, de informatie die de klant ingeeft in discussieforums of in zijn website, omwille van het gebruik dat de klant maakt van de diensten van ITCraft in het algemeen, of ten gevolge van maatregelen genomen door ITCraft om een einde te maken aan deze aangevoerde schending.
 2. Alleen de klant is verantwoordelijk voor elke schade, direct of indirect, materieel of immaterieel, veroorzaakt door hemzelf of een van zijn aangestelden, aan ITCraft of aan derden. De klant verbindt zich ertoe ITCraft te vergoeden voor elk verzoek, elke aanspraak of veroordeling tot schadeloosstelling, waarvan ITCraft het voorwerp zal zijn ten gevolge van de niet-naleving van de contractuele bepalingen of deze voorwaarden of van het gedrag of de berichten die de klant en/of een van zijn aangestelden zal hebben verspreid op het internet.
 3. De klant verklaart over alle nodige toelatingen te beschikken voor de inhoud die hij verspreidt via zijn website en/of (mobiele) toepassing of die hij ingeeft in de discussieforums, en dit voor de hele wereld en voor de gehele duur van de verspreiding of de invoeging. Hij verklaart de geldende wettelijke bepalingen te respecteren.

Artikel VII. Beperking van de verantwoordelijkheid van ITCraft

 1. ITCraft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website en/of (mobiele) toepassing van de klant, voor de integriteit van de opgeslagen gegevens op haar servers, noch voor de inhoud van de mededelingen gericht aan of afkomstig van de klant, tenzij deze mededelingen afkomstig zijn van ITCraft.
 2. ITCraft verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de klanten toegang te verschaffen tot haar diensten. ITCraft garandeert echter noch uitdrukkelijk, noch impliciet dat de capaciteit van de dienst zal voldoen aan de verwachtingen of aan de behoeften van de klanten, tenzij een bepaling in een toepasselijke Service Level Agreement anders luidt. ITCraft neemt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de telecommunicatiemiddelen die de klant gebruikt om zich aan te sluiten op de toegangspunten (” POP ” = Points Of Presence) van ITCraft.
 3. ITCraft garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor de aangeboden diensten of voor de informatie die via haar tussenkomst worden verspreid, of voor het gebruik dat wordt gemaakt van haar diensten. ITCraft is niet verantwoordelijk voor de transacties die tot stand komen tussen de klant en een derde. ITCraft is in geen enkel geval partij in een overeenkomst die wordt afgesloten tussen de klant en een derde, tenzij anders is bepaald.
 4. De Klant aanvaardt dat ITCraft niet aansprakelijk is voor het wissen of niet-ontvangen van e-mail berichten of enige andere informatie of het gebrek om e-mail berichten of enige andere informatie te bewaren.
 5. Behalve in het geval van opzet of zware fout kan ITCraft niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, beschadiging, vergissingen , onderbrekingen, nalatigheden, diefstal of vernietiging van gegevens die zich kunnen voordoen tijdens de levering van haar diensten.
 6. In het geval dat ITCraft aansprakelijk zou worden gesteld, is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het herstellen van de directe schade, op voorwaarde dat deze is bewezen. Het bedrag van een eventuele schadevergoeding kan niet hoger zijn dan het bedrag dat gelijk is aan de laatste drie maanden licentiesgeld betaald door de klant, waarbij elke andere schadevergoeding is uitgesloten.
 7. De klant is als enige verantwoordelijk voor elke verzending van vertrouwelijke gegevens, uitgevoerd door middel van de diensten van ITCraft.
 8. De klant neemt alle nodige maatregelen om het vertrouwelijke karakter en de integriteit van zijn gegevens te beschermen. ITCraft is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens opgeslagen op haar computersysteem. De klant ziet eveneens toe op de bescherming van zijn gegevens, zijn software en zijn informatica- en telecommunicatie-installaties tegen eventuele virussen die circuleren op het internet, en andere vormen van risico.
 9. ITCraft behoudt zich het recht voor de ontvangst van e-mails te laten blokkeren door haar servers, als die e-mails afkomstig zijn van servers die niet beschermd zijn tegen “open relay”, dit wil zeggen servers die e-mails doorsturen die niet voor hen bestemd zijn en daardoor de verzending van een grote hoeveelheid ongevraagde mails mogelijk maken.

Article VIII. Overmacht
Noch de klant, noch ITCraft zijn verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de niet-nakoming of de vertraging bij de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract, door een geval van overmacht, als zodanig gewoonlijk erkend door de rechtspraak. Worden niet beschouwd als gevallen van overmacht: het financieel onvermogen van de klant om zijn licentie te betalen, gevallen van storing van de hardware of software van de klant of de telecommunicatiemiddelen van de klant.

Artikel IX. Opschorting en opzegging

 1. Met uitzondering van de hypotheses die worden behandeld in artikel IV, als de klant zijn verplichtingen, waaronder zijn financiële verplichtingen ten opzichte van ITCraft niet of slechts gedeeltelijk nakomt, kan ITCraft de klant per e-mail of per post verzoeken zijn verplichtingen na te komen, dit onverminderd de betalingsverplichtingen bepaald in artikel II. Als de klant binnen tien (10) werkdagen vanaf de datum van de verzending van de e-mail en/of de brief niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, heeft ITCraft het recht de toegang tot het netwerk tijdelijk te beperken of te blokkeren, en dit met onmiddellijke ingang en zonder dat dit de klant recht geeft op enige schadeloosstelling. De beperking of de blokkering wordt opgeheven wanneer ITCraft vaststelt dat de klant zijn verplichtingen heeft vervuld en formeel toezegt deze in de toekomst te zullen vervullen.
 2. ITCraft kan ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, als in de maand van ingebrekestelling zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, de klant nog steeds zijn verplichtingen jegens ITCraft niet heeft vervuld of niet formeel heeft toegezegd deze in de toekomst te zullen vervullen. De beëindiging van de overeenkomst geeft de klant geen enkel recht op vergoeding of schadeloosstelling.
 3. Als de klant ernstig tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen, met name bij een duidelijke overtreding van de wet of een schending van de rechten van derden, en als de klant de gedragscode (artikel IV) niet respecteert, kan ITCraft de toegang van de klant tot het netwerk en de toegang van derden tot de betreffende inhoud met onmiddellijke ingang blokkeren. De klant wordt per e-mail en/of post op de hoogte gesteld van deze blokkering en in gebreke gesteld wat betreft het nakomen van zijn verplichtingen. Als binnen een termijn van vijf (5) werkdagen vanaf de datum van de verzending van de ingebrekestelling, de klant zijn verplichtingen niet heeft vervuld en niet formeel heeft toegezegd deze in de toekomst te zullen vervullen, heeft ITCraft het recht de overeenkomst te beëindigen. De beëindiging van de overeenkomst geeft de klant geen enkel recht op vergoeding of schadeloosstelling.
 4. Indien ITCraft een klacht ontvangt van een derde waarin wordt beweerd dat de inhoud van de website en/of (mobiele) toepassing van de klant, zijn bijdrage tot een discussieforum of het gebruik dat de klant maakt van de diensten van ITCraft, inbreuk maakt op een van de rechten van de derde, stuurt ITCraft de klant een ingebrekestelling per e-mail of per brief. Bij gebreke aan reactie door de klant binnen de vijf (5) dagen, kan ITCraft, naar eigen keuze, de inhoud van de website, of (mobiele) toepassing, of het discussieforum, die door de derde geacht wordt inbreuk te maken op zijn rechten, verwijderen of de toegang van de klant tot haar diensten opschorten zonder dat dit de klant recht geeft op schadeloosstelling. Indien de klant reageert op de klacht binnen de vijf (5) dagen, heeft ITCraft het recht aan de derde de documenten die de klant ter rechtvaardiging heeft opgestuurd mee te delen. Als de derde meent dat de documenten niet bevredigend zijn, heeft ITCraft het recht de inhoud die door de derde geacht wordt inbreuk te maken op zijn rechten, uit het discussieforum of uit de (mobiele) toepassing of van de website te verwijderen, of de toegang van de klant tot haar diensten op te schorten, zonder dat dit de klant recht geeft op schadeloosstelling. Deze bepaling is van toepassing onafhankelijk van de inhoud waarop de klacht zich richt, met inbegrip van met name hyperlinks.
 5. In geval van recidive heeft ITCraft het recht om de toegang tot de diensten van ITCraft met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, zonder dat dit de klant recht geeft op schadeloosstelling. Daarnaast heeft ITCraft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen, zonder dat dit de klant recht geeft op schadeloosstellingen.
 6. De klant tegen wie de maatregelen genoemd in de artikelen IX.2, IX.3, IX.4 of IX.5 zijn genomen, wordt daarvan binnen een redelijke termijn op de hoogte gesteld. ITCraft bepaalt de voorwaarden waaronder de klant opnieuw toegang kan krijgen tot de diensten van ITCraft.
 7. ITCraft kan zonder voorafgaande kennisgeving haar hosting diensten of de toegang tot discussieforums geheel of gedeeltelijk opschorten in geval van overmacht, bij gebeurtenissen waarover ITCraft geen controle heeft, bij onderhoudswerkzaamheden en in geval van storingen. De onderbreking zal in geen geval leiden tot een recht op schadevergoeding. ITCraft zal trachten de klanten binnen een redelijke termijn te informeren over onderbrekingen, op elke wijze die ITCraft gepast acht, en zal eveneens trachten om de tijdsduur van de onderbrekingen tot een minimum te beperken.
 8. ITCraft behoudt zich het recht voor alle geschikte maatregelen tegen haar klanten te nemen, tot en met de opschorting van de toegang van klant tot haar diensten of van de toegang die derden hebben tot de informatie die de klant verspreidt, indien de integriteit van haar diensten en de goede werking van haar netwerk in gevaar gebracht worden. ITCraft zal de klant hiervan met alle gepaste middelen op de hoogte brengen.

Artikel X. Hardware / Software

 1. Onverminderd hetgeen is vermeld in de artikelen 1641 tot en met 1648 van het Burgerlijk Wetboek en de wet van 25 februari 1991 met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor defecte producten, gaat de garantie die ITCraft verleent niet verder dan de garantie van de producent.
 2. In alle omstandigheden gaat het eigendom voor de verkochte hardware of de licentie voor gebruik van software pas over op de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 3. Als facturen niet op de vervaldag worden betaald, heeft ITCraft het recht de overeenkomst onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen. Op dat moment is ITCraft gemachtigd om de verkochte goederen terug te halen bij de klant, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van ITCraft op vergoeding van de geleden schade.
 4. In de mate waarin de software door ITCraft ter beschikking wordt gesteld aan de klant in het kader van de levering van haar diensten, geeft ITCraft de klant een licentie tot gebruik die alle handelingen omvat die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van het contract. De klant verbindt zich ertoe de software na afloop van het betreffende contract te vernietigen.

Artikel XI. Fair use Policy (FUP)
ITCraft hanteert voor haar aangeleverde producten een fair use policy:

 1. Het is klanten die gebruik maken van hosting en mailboxen toegestaan onbeperkt gebruik te maken van de door ITCraft aan klanten ter beschikking gestelde faciliteiten in termen van opslagruimte en bandbreedte, voor zover de klant niet significant meer opslagruimte en bandbreedte verbruikt dan een gemiddelde andere gebruiker van dezelfde hosting of mailbox dienst. De meetgegevens van ITCraft zijn daarvoor bepalend.
 2. Het is klanten niet toegestaan IRC, bots of clients op de hosting of servers te plaatsen.
 3. Ten minste 90% van de website van de klanten die gebruik maken van hosting (html) dient “gelinkt” te zijn aan files (.gif, .jpeg, etc.). Websites die geen html-documenten en/of een groot aantal niet gelinkte files bevatten, worden geacht te dienen voor data opslag en zullen van ITCraft na notificatie 24 uur de tijd om dit aan te passen.
 4. Klanten dienen in geval van hosting bij gebruik van een mail faciliteit uit te gaan van een redelijk en normaal gebruik van de e-mail faciliteit, waarbij e-mail bestanden inclusief bijlagen groter dan 1 Mb niet langer dan 3 maanden zullen worden bewaard op de door ITCraft aan klanten ter beschikking gestelde faciliteiten.

Als, in de opinie van ITCraft, de klant de bepaling van deze Fair Use Policy heeft overschreden, behoudt ITCraft zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de klant verstrekte toegang tot- en gebruik van de Producten en Diensten van ITCraft buiten gebruik te stellen conform de algemene voorwaarden.

Artikel XII. Levering

 1. De levering van de producten en diensten van ITCraft omvat de uitreiking van software. De levering omvat niet de installatie door ITCraft van de hardware en software bij de klant.
 2. De leveringstermijn wordt slechts vermeld ter indicatie. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadeloosstelling of beëindiging van de overeenkomst.

Artikel XIII. Duur en einde van het contract

 1. Behoudens andersluidende bepalingen in de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn, wordt het contract afgesloten voor een looptijd van minimaal zesendertig (36) maanden. Als de overeenkomst drie (3) maanden voor de vervaldag niet schriftelijk wordt opgezegd, door ITCraft of door de klant, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes gelijk aan de oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst. De opzegging dient te gebeuren per aangetekend schrijven.
 2. Als door een geval van overmacht de diensten van ITCraft gedurende meer dan een (1) maand worden onderbroken, kan elke partij besluiten een eind te maken aan de overeenkomst met een opzegtermijn van één (1) maand. De opzegging dient te gebeuren per aangetekend schrijven.
 3. In het geval dat ITCraft door Belgische of Europese wetten, regelgeving of rechtspraak verplicht wordt de prijzen of de inhoud van het contract aan te passen, of het contract te beëindigen, zal ITCraft de klant hiervan per e-mail op de hoogte stellen. De partijen stemmen ermee in dat in dergelijke gevallen geen schadevergoeding kan worden geëist.
 4. In het geval van een fusie, opslorping of overname van ITCraft, wordt het contract met de klant automatisch overgedragen naar de nieuwe entiteit. ITCraft zal de klant hierover op passende wijze informeren.

Artikel XIV. Intellectuele eigendomsrechten
De gegevens die de klant middels door ITCraft onder licentie verkochte producten manueel of via automatische scripts heeft ingevoerd kunnen worden opgeslagen in een databank die onder beheer van ITCraft staat. De klant blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde of aangeleverde gegevens.

Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot door ITCraft onder licentie verkochte producten zijn het exclusieve eigendom van ITCraft. Geen van de in de algemene overeenkomst of voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de klant.
De klant zal zich er van onthouden enig intellectueel eigendomsrecht ter zake op te eisen en tussen te komen in de uitoefening van die rechten door ITCraft.

Indien in gevolge de wet, een gerechtelijke of administratieve beslissing, de uitvoering van deze overeenkomst of op enige andere wijze een intellectueel eigendomsrecht zoals voormeld zou ontstaan in hoofde van de klant met betrekking tot de door ITCraft onder licentie verkochte software of de structuur van de databank van desbetreffende software, draagt de klant ter zake op definitieve en onherroepbare wijze alle vermogensrechten in de ruimst mogelijke mate zoals wettelijk toegestaan over aan ITCraft. De klant verbindt zich er toe alle daden te stellen opdat ieder die heeft meegewerkt aan de productie van de Databank en de realisatie van de software voorafgaandelijk de noodzakelijke schriftelijke overeenkomsten ondertekent zodat deze personen de overdracht voorzien in dit artikel niet kunnen verhinderen.

Artikel XV. Eigendom van hardware
Gehuurde apparatuur blijft te allen tijde eigendom van ITCraft. De klant zal geen veranderingen aanbrengen die de aard of werking wijzigen, dan met schriftelijke toestemming van ITCraft. De klant verwijdert geen merken, herkenningstekens, licenties of serienummers van goederen. De klant gebruikt de goederen in de uitvoering van zijn bedrijf.

Het is niet toegelaten om gehuurde hardware door te verhuren aan derden. Dit kan in uitzonderlijke gevallen toegelaten worden, mits vooraf schriftelijke, ondertekende, toestemming van ITCraft.

De klant is verplicht de apparatuur goed te onderhouden en slechts onder normale omstandigheden te gebruiken, overeenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften.

Artikel XVI. Reparaties aan hardware
Het oplossen van hardware storingen is inbegrepen in de huurprijs, op basis van Best Effort (van maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.30 uur m.u.v. de erkende feestdagen).

Eerstelijns support wordt door ITCraft uitgevoerd, tweedelijns support i.s.m. een hardware partner.

Artikel XVII. Verzekering/Schade/Aansprakelijkheid bij schade, verlies en/of vermissing
De klant is zelf verantwoordelijk bij huur van hardware, in de vorm van servers, computers, tablets of andere computerapparatuur, voor een adequate verzekering van de apparatuur.

Schade ten gevolge van diefstal en/of vermissing wordt niet door ITCraft gedekt, alsook schade veroorzaakt door gebruik door de klant zelf is niet verzekerd. Indien het gehuurde door gebruik van de klant en/of haar werknemers en/of tijdelijk ingehuurde werkkrachten zoek of beschadigd raakt, zijn de kosten voor rekening van de klant. Dit geldt voor het zelf ophangen, installeren, verplaatsen, aansluiten, afbouwen en alle andere denkbare handelingen die de klant met het gehuurde onderneemt. Schade veroorzaakt tijdens vervoer door de klant is tevens niet gedekt.

Het wordt de klant aangeraden zelf een adequate verzekering afsluiten en zorg te dragen voor juiste en correcte schadeloosstelling aan ITCraft.

In alle voornoemde gevallen is de klant aansprakelijk en zal ITCraft alle schade en vermissingen verhalen op de klant.

Artikel XVIII. Teruggave van apparatuur
Gehuurde apparatuur dient aan het einde van de overeengekomen termijn op het overeengekomen tijdstip en locatie te worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin de gehuurde apparatuur bij aanvang van de huurtermijn werd ontvangen.

Indien bij de installatie en/of retournering van de apparatuur gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiend uit de noodzakelijke herstel- en/of reinigingswerkzaamheden alsmede vervanging, inclusief arbeidsloon en onderdelen, aan de klant apart in rekening worden gebracht.

Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken, zullen de kosten van vervanging van deze delen aan de klant op basis van vervangingswaarde in rekening worden gebracht.

De klant verplicht zich als goed huisvader over het ingehuurde te waken en er zorg voor te dragen dat alle ingehuurde apparatuur en goederen werkend, compleet van onderdelen goed functionerend terug ingeleverd worden bij ITCraft.

Artikel XIX. Bewijsvoering

 1. ITCraft en de klant komen overeen dat microfilms, microfiches, fotokopieën, telexen, faxen, e-mails, of elektronische registraties vastgesteld door ITCraft als schriftelijk bewijs kunnen dienen en gelden als originele stukken.
 2. ITCraft is niet gehouden door de afspraken die de klant heeft gemaakt op of via het internet met dienstverleners die andere methoden van bewijsvoering hanteren.

Artikel XX. Betwisting

 1. Behoudens andersluidende specifieke voorwaarden die van toepassing zijn, moet elke klacht betreffende de facturen of de diensten en goederen van ITCraft schriftelijk worden gemeld binnen de acht dagen van het feit dat aanleiding gaf tot de klacht. Na afloop van deze termijn wordt de klacht als onontvankelijk beschouwd.
 2. Op dit contract is het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het Gentse gerechtelijk arrondissement bevoegd kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.
 3. Elke betwisting met betrekking tot dit contract die niet in der minne kan worden geregeld, zal uitsluitend worden beslecht door de Belgische rechtbanken.

Artikel XXI. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. ITCraft zal de klanten over deze wijzigingen informeren door een bericht op de homepage (http://www.itcraft.be) of per e-mail.
 2. ITCraft heeft in alle omstandigheden en zonder voorafgaande berichtgeving het recht om de kenmerken van de diensten aangeboden aan de klant te wijzigen. ITCraft behoudt zich bovendien het recht voor de toegangsnummers van de toegangspunten op het netwerk van ITCraft evenals de login-procedure te wijzigen. ITCraft is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten voor de klant die voortvloeien uit een wijziging van de toegangsnummers tot het netwerk, of de wijziging van de login-procedure. Als de klant deze wijzigingen niet aanvaardt, kan hij de overeenkomst per aangetekende brief opzeggen. Een dergelijke opzegging zal ingaan één (1) maand na ontvangst ervan door ITCraft. De klant heeft geen recht op terugbetaling van bedragen die hij eventueel al heeft betaald aan ITCraft.
 3. Een bepaling van de algemene voorwaarden die nietig of niet van toepassing is, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen. Elke nietige clausule zal vervangen worden door een ander gepaste clausule.
 4. Enkel de Nederlandse versie van de algemene voorwaarden zijn authentiek en rechtsgeldig.

Als er een tegenstrijdigheid is tussen deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden met betrekking tot de diensten van ITCraft, zullen de bepalingen van de specifieke voorwaarden voorrang hebben.

Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot de ITCraft site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Gentse rechtbanken bevoegd.